Archive for 五月, 2020


Dim x, y, time

Randomize

x = Int((30 – (-30) + 1) * Rnd + (-30))

y = Int((10 – (- 10 ) + 1) * Rnd + (- 10 ))

time = Int((200 – (- 1 ) + 1) * Rnd + (- 1 ))

IfColor 8, 754, “14100e”, 0 Then

MoveTo 200, 310

LeftClick 1

End If

IfColor 490, 490, “1400dc”, 0 Then

MoveTo 357 + x, 485 + y

LeftClick 1

Delay 1000 + time

End If

IfColor 1228, 89, “ff7a00”, 0 Then

MoveTo 1228 + y, 89 + y

LeftClick 1

End If

IfColor 720, 59, “ff7a00”, 0 Then

MoveTo 174 + x, 147 + y

LeftClick 1

Delay 3000 + time

MoveTo 330 + x, 633 + y

LeftClick 1

Delay 3000 + time

MoveTo 894 + x, 220 + y

LeftClick 1

Delay 3000 + time

End If

IfColor 404, 126, “2f3bff”, 0 Then

Delay 1000 + time

MoveTo 206 + x, 195 + y

LeftClick 1

Delay 2000 + time

MoveTo 96 + x, 312 + y

LeftClick 1

Delay 2000 + time

MoveTo 705 + x, 188 + y

LeftClick 1

Delay 2000 + time

IfColor 769, 615, “ff7a00”, 0 Then

MoveTo 265 + x, 615 + y

LeftClick 1

Else

MoveTo 639 + x, 615 + y

LeftClick 1

End If

Delay 2000 + time

MoveTo 639 + x, 241 + y

LeftClick 1

Delay 4000 + time

MoveTo 190 + x, 717 + y

LeftClick 1

Delay 2000 + time

LeftClick 1

End If

IfColor 750,714, “f4eeee”,0 then

MoveTo 640 + x, 714 + y

LeftClick 1

Delay 120 + time

End If

IfColor 1091,710,”fd7900″,0 Then

MoveTo 1091 + x + x, 710 + y

LeftClick 1

Delay 4001

End If

IfColor 642,307,”6430ff”,2 Then

MoveTo 707 + x, 583 + y

LeftClick 1

Delay 2001 + time

MoveTo 745 + x, 713 + y

LeftClick 1

Delay 2012 + time

MoveTo 627 + x, 245 + y

LeftClick 1

Delay 2052 + time

MoveTo 512 + x, 414 + y

LeftClick 1

Delay 2031 + time

MoveTo 716 + x, 446 + y

LeftClick 1

Delay 6047 + time

MoveTo 716 + x, 537 + y

LeftClick 1

Delay 2013 + time

MoveTo 1092 + x, 714 + y

LeftClick 1

Delay 2087 + time

End If

IfColor 705,605,”f1decb”,0 Then

MoveTo 705 + x, 605 + y

LeftClick 1

Delay 102 + time

End If

IfColor 62,77,”301e00″,0 Then

MoveTo 884 + x * 5, 364 + y * 15

LeftClick 1

Delay 102 + time

End If

IfColor 329,660,”301e00″,0 Then

MoveTo 884 + x * 5, 364 + y * 15

LeftClick 1

Delay 102 + time

End If

IfColor 706, 500, “F1DECB”, 0 Then

MoveTo 706 + x, 500 + y

LeftClick 1

Delay 102 + time

End If

IfColor 738, 553, “F1DECB”, 0 Then

MoveTo 738 + x, 553 + y

LeftClick 1

Delay 1102 + time

MoveTo 722 + x, 711 + y

LeftClick 1

Delay 1202 + time

End If

IfColor 722, 459, “F1DECB”, 0 Then

MoveTo 722 + x, 459 + y

LeftClick 1

Delay 104 + time

End If

Delay 100 + time

==================
BY B站hoassi支持自动闪退重进,图标放第二行第一列

Dim x, y, time

Randomize

x = Int((30 – (-30) + 1) * Rnd + (-30))

y = Int((10 – (- 10 ) + 1) * Rnd + (- 10 ))

time = Int((200 – (- 1 ) + 1) * Rnd + (- 1 ))

IfColor 1200, 50, “ffffff”, 0 Then

MoveTo 200, 310

LeftClick 1

End If

IfColor 44, 71, “2A00E0”, 0 Then

MoveTo 357 + x, 485 + y

LeftClick 1

Delay 1000 + time

End If

IfColor 1228, 89, “ff7a00”, 0 Then

MoveTo 1228 + y, 89 + y

LeftClick 1

End If

IfColor 727, 66, “3C081A”, 0 Then

MoveTo 174 + x, 147 + y

LeftClick 1

Delay 3000 + time

MoveTo 935 + x, 365 + y

LeftClick 1

Delay 3000 + time

MoveTo 637 + x, 386 + y

LeftClick 1

Delay 3000 + time

End If

IfColor 404, 126, “2f3bff”, 0 Then

Delay 1000 + time

MoveTo 206 + x, 195 + y

LeftClick 1

Delay 2000 + time

MoveTo 96 + x, 312 + y

LeftClick 1

Delay 2000 + time

MoveTo 705 + x, 188 + y

LeftClick 1

Delay 2000 + time

IfColor 769, 615, “ff7a00″, 0 Then

MoveTo 265 + x, 615 + y

LeftClick 1

Else

MoveTo 639 + x, 615 + y

LeftClick 1

End If

Delay 2000 + time

MoveTo 639 + x, 241 + y

LeftClick 1

Delay 4000 + time

MoveTo 190 + x, 717 + y

LeftClick 1

Delay 2000 + time

LeftClick 1

End If

IfColor 1091,710,”fd7900″,0 Then

MoveTo 1091 + x + x, 710 + y

LeftClick 1

Delay 4001

End If

IfColor 642,307,”6430ff”,2 Then

MoveTo 707 + x, 583 + y

LeftClick 1

Delay 2001 + time

MoveTo 745 + x, 713 + y

LeftClick 1

Delay 2012 + time

MoveTo 627 + x, 245 + y

LeftClick 1

Delay 2052 + time

MoveTo 512 + x, 414 + y

LeftClick 1

Delay 2031 + time

MoveTo 716 + x, 446 + y

LeftClick 1

Delay 6047 + time

MoveTo 716 + x, 537 + y

LeftClick 1

Delay 2013 + time

MoveTo 1092 + x, 714 + y

LeftClick 1

Delay 2087 + time

End If

IfColor 705,605,”f1decb”,0 Then

MoveTo 705 + x, 605 + y

LeftClick 1

Delay 102 + time

End If

IfColor 62,77,”301e00″,0 Then

MoveTo 884 + x * 5, 364 + y * 15

LeftClick 1

Delay 102 + time

End If

IfColor 329,660,”301e00″,0 Then

MoveTo 884 + x * 5, 364 + y * 15

LeftClick 1

Delay 102 + time

End If

IfColor 706, 500, “F1DECB”, 0 Then

MoveTo 706 + x, 500 + y

LeftClick 1

Delay 102 + time

End If

IfColor 738, 553, “F1DECB”, 0 Then

MoveTo 738 + x, 553 + y

LeftClick 1

Delay 1102 + time

MoveTo 722 + x, 711 + y

LeftClick 1

Delay 1202 + time

End If

IfColor 722, 459, “F1DECB”, 0 Then

MoveTo 722 + x, 459 + y

LeftClick 1

Delay 104 + time

End If

Delay 100 + time

=================
BY B站hoassi支持自动闪退重进,图标放在左边第一列第二行

Dim x, y, time

Randomize

x = Int((30 – (-30) + 1) * Rnd + (-30))

y = Int((10 – (- 10 ) + 1) * Rnd + (- 10 ))

time = Int((200 – (- 1 ) + 1) * Rnd + (- 1 ))

IfColor 1200, 50, “ffffff”, 0 Then

MoveTo 200, 180

LeftClick 1

End If

IfColor 226, 287, “7800eb”, 0 Then

MoveTo 357 + x, 485 + y

LeftClick 1

Delay 1000 + time

End If

IfColor 1228, 89, “ff7a00”, 0 Then

MoveTo 1228 + y, 89 + y

LeftClick 1

End If

IfColor 720, 59, “ff7a00”, 0 Then

Delay 2000 + time

MoveTo 174 + x, 147 + y

LeftClick 1

Delay 3000 + time

IfColor 331, 388, “ffffff”, 0 Then

MoveTo 1057 + x, 629 + y * 2

LeftClick 1

Delay 3000 + time

End If

End If

IfColor 723, 192, “fe7900”, 0 Then

IfColor 764, 192, “fefefe”, 0 Then

IfColor 678, 192, “fefefe”, 0 Then

MoveTo 809 + x, 365 + y * 5

LeftClick 1

Delay 3000 + time

End If

End If

End If

IfColor 404, 126, “2f3bff”, 0 Then

Delay 1000 + time

IfColor 206, 195, “ffffff”, 0 Then

MoveTo 206 + x, 195 + y

LeftClick 1

Delay 2000 + time

MoveTo 96 + x, 312 + y

LeftClick 1

Delay 3000 + time

MoveTo 747 + x, 186 + y

LeftClick 1

Delay 3000 + time

End If

IfColor 30, 615, “FFFFFF”, 0 Then

MoveTo 30 + x, 545 + y

LeftClick 1

Else

MoveTo 639 + x, 545 + y

LeftClick 1

End If

Delay 2000 + time

MoveTo 1111 + x, 717 + y

LeftClick 1

Delay 6000 + time

MoveTo 639 + x, 450 + y

LeftClick 1

Delay 2000 + time

MoveTo 156 + x, 717 + y

LeftClick 1

End If

IfColor 260,211,”2f3bff”,0 Then

Delay 2001 + time

IfColor 837, 208, “2f3bff”, 0 Then

MoveTo 803 + x, 255 + y*3

LeftClick 1

Delay 213 + time

MoveTo 803 + x, 407 + y*3

LeftClick 1

Delay 209 + time

MoveTo 803 + x, 559 + y*3

LeftClick 1

Delay 230 + time

End If

MoveTo 454 + x, 254 + y*3

LeftClick 1

Delay 231 + time

MoveTo 454 + x, 406 + y*3

LeftClick 1

Delay 210 + time

MoveTo 454 + x, 558 + y*3

LeftClick 1

Delay 224 + time

MoveTo 745 + x, 713 + y

LeftClick 1

Delay 2012 + time

MoveTo 627 + x, 245 + y

LeftClick 1

Delay 2052 + time

MoveTo 512 + x, 414 + y

LeftClick 1

Delay 2031 + time

MoveTo 716 + x, 446 + y

LeftClick 1

Delay 6047 + time

MoveTo 716 + x, 537 + y

LeftClick 1

Delay 2013 + time

MoveTo 1113 + x, 719 + y

LeftClick 1

Delay 2087 + time

End If

IfColor 1091,710,”fd7900″,0 Then

MoveTo 1107 + x * 4, 717 + y * 3

LeftClick 1

Delay 2001 + time

End If

IfColor 705,605,”f1decb”,0 Then

MoveTo 705 + x, 605 + y

LeftClick 1

Delay 102 + time

End If

IfColor 37,117,”472344″,2 Then

MoveTo 1091 + x + x, 710 + y

LeftClick 1

Delay 102 + time

End If

IfColor 82,184,”472344″,2 Then

MoveTo 1091 + x + x, 710 + y

LeftClick 1

Delay 110 + time

End If

IfColor 706, 500, “F1DECB”, 0 Then

MoveTo 706 + x, 500 + y

LeftClick 1

Delay 102 + time

End If

IfColor 710, 714, “f4eeee”, 0 Then

MoveTo 638 + x+ x, 717 + y

LeftClick 1

Delay 500 + time

End If

IfColor 738, 553, “F1DECB”, 0 Then

MoveTo 738 + x, 553 + y

LeftClick 1

Delay 1102 + time

MoveTo 722 + x, 711 + y

LeftClick 1

Delay 1202 + time

End If

IfColor 722, 459, “F1DECB”, 0 Then

MoveTo 722 + x, 459 + y

LeftClick 1

Delay 104 + time

End If

IfColor 93, 468, “fe7900”, 0 Then

IfColor 93, 604, “fe7900”, 0 Then

IfColor 183, 714, “fe7900”, 0 Then

MoveTo 183 + x, 714 + y

LeftClick 1

Delay 2000 + time

End If

End If

End If

IfColor 1149, 591, “ff7a00”, 0 Then

IfColor 586, 591, “ff7a00”, 0 Then

IfColor 1101, 591, “ffffff”, 0 Then

MoveTo 920 + x, 400 + y

LeftClick 1

Delay 2000 + time

End If

End If

End If

Delay 100 + time

=========================
BY B站hoassi,APP图标放第一行第一列

PES2020手游刷熟练度教练列表

管理值 阵型 姓名 国籍
750 4231 拉斯洛*伯勒尼 罗马尼亚
730 532 马里乌斯*舒穆迪卡 罗马尼亚
730 4222 艾库特*科贾曼 土耳其
720 4213 伯纳德*沙朗德 瑞士
720 433 卡莱*英厄布里格森 挪威
710 3223 贝尼亚特*圣何塞 西班牙
700 3232 安德烈*加斯帕尔 巴西
700 433 马克*布里斯 比利时
700 4231 埃罗尔*布卢特 土耳其
700 4321 肯特*涅尔森 丹麦
690 4222 金钟夫 韩国
690 4231 迪奥尼西奥*博松 阿根廷
690 4321 胡利奥*里瓦斯 乌拉圭
690 4312 罗伯托*文图拉托 意大利
690 5212 哈基姆*沙克尔 伊拉克
680 4222 热尔松*古斯芒 巴西
670 4321 贝恩德*霍勒巴赫 德国
670 4231 伊斯梅尔*卡塔尔 土耳其
660 4231 胡伦*皮纳塔尔 哥伦比亚
660 4231 阿德里安*洛伦索 哥伦比亚
650 433 克里斯蒂安*尼尔森 丹麦
640 433 彼得*瑟伦森 丹麦
600 3232 赫尔曼*科明 罗马尼亚
600 5221 素拉蓬I*空贴 泰国
590 4231 巴勇*坤南 泰国
580 3241 差萨克*西里普姆 泰国